11, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

దసరాకి స్వాగతం

రంగుల బతకమ్మలూ
రంగవల్లికలు
దరహాసం చిందంచే తరణిమణులూ
---------------
చెడు పై మంచి
గెలుపు కు ప్రతీకగా మన సంబరాలూ
-----------------------------
బంధాలను అనుబందాలను పెనవేసుకుంటూ
దసరాకి స్వాగతం